CÙ NHẦY LỤC BÁT


đẩy đưa vài dạo cù nhầy
bây giờ nhấp nhổm ngồi chây bửa buồn
 
rặt toàn những mảnh trống trơn
vắt lên ngày nọ chẳng hơn ngày này
 
thôi vai cứ để bầm trầy
cứ toang hoác nhớ cứ bầy hầy mong
  
như kia sung vả đồng tông
khác bờ ao trụt nên lòng thòng tên
   
sao không rước đại một quên
về om nốt đẹp đỡ thèm thuồng em
 
biết đâu bánh vẽ cũng hên
lót lòng ấm được phía phiền đói nhau
  
lỡ mùa còn có mo cau
phẩy khinh bè gỗ chim câu đồi mồi.
 
hè hè..
 
29.01.11
TN
 

Fanny

http://mariachirestaurant.net/car-accidents-without-insurance.html

Grizzly

Now I feel Now I feel stpdiu. That's cleared it up for me

Dany

Action requires kngd

Action requires kngdeewol, and now I can act!

Hồng Chương

biết đâu bánh vẽ cũng hên/
lót lòng ấm được phía phiền đói nhau/
lỡ mùa còn có mo cau/
phẩy khinh bè gỗ chim câu đồi mồi.

Hay!
thơ cũng hay

Văn Công Hùng

Hè hè... Lục bát nhuyễn hơn sứa.