BỐ HƯ TẠI CON (thư giãn cuối tuần)
   
Bạn có biết theo tư liệu từ thống kê của UNICEF (do Thanh Chung cung cấp he he he..)
- Có khoảng do 30 % ông bố  hư hỏng vào con đường "trụy lạc" tình dục do con gái đưa lại
- Có khoảng 70% ông bố bà mẹ sa vào con đường "trụy lạc" lướt mạng do con cái đầu độc
- Và có khoảng 50% ông bố sa vào con đường "trụy lạc" ăn nhậu hút sách do con trai xúi dục
he he he...cho nên nói câu tục ngữ xưa trong thời @ cần phải sửa lại "Bố hư tại con"